About The Courses

3 nivele
Aftësitë e fituara :

  1. Hyrje në profesionin e instaluesit hidraulik – 130 orë
  2. Instalimi i tubave të shkarkimit në instalimet hidraulike – 130 orë
  3. Instalimi i depozitave të furnizimit me ujë të ndërtesave – 130 orë

Key Features

390 orë
5 muaj
Tarifa për të papunët FALAS
Tarfia për të punësuarit 4000

Apply to course now

,

Hidraulik

  • Price: Free
  • Duration: 5 muaj
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0